User Tools

Site Tools


14815-s-o-bento-do-trairi-la-gi

São Bento do Trairi là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 190,816 km², dân số năm 2007 là 3248 người, mật độ 17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14815-s-o-bento-do-trairi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)