User Tools

Site Tools


14816-s-o-bento-do-una-la-gi

São Bento do Una là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 715,98 km², dân số năm 2007 là 46773 người, mật độ 65,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14816-s-o-bento-do-una-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)