User Tools

Site Tools


14818-s-o-bernardino-la-gi

São Bernardino là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 144,96 km², dân số năm 2007 là 2653 người, mật độ 17,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14818-s-o-bernardino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)