User Tools

Site Tools


14819-s-o-bernardo-la-gi

São Bernardo là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1006,657 km², dân số năm 2007 là 25826 người, mật độ 25,66 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14819-s-o-bernardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)