User Tools

Site Tools


14824-s-o-caetano-de-odivelas-la-gi

São Caetano de Odivelas là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 748,694 km², dân số năm 2007 là 16113 người, mật độ 21,52 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14824-s-o-caetano-de-odivelas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)