User Tools

Site Tools


14825-s-o-caitano-la-gi

São Caitano là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 382,48 km², dân số năm 2007 là 35085 người, mật độ 91,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14825-s-o-caitano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)