User Tools

Site Tools


14830-s-o-domingos-de-pombal-la-gi

São Domingos de Pombal là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 169,103 km², dân số năm 2007 là 2138 người, mật độ 12,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14830-s-o-domingos-de-pombal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)