User Tools

Site Tools


14831-s-o-domingos-do-araguaia-la-gi

São Domingos do Araguaia là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1392,326 km², dân số năm 2007 là 21054 người, mật độ 15,12 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14831-s-o-domingos-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)