User Tools

Site Tools


14833-s-o-domingos-do-capim-la-gi

São Domingos do Capim là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1677,08 km², dân số năm 2007 là 27229 người, mật độ 16,24 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14833-s-o-domingos-do-capim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)