User Tools

Site Tools


14834-s-o-domingos-do-cariri-la-gi

São Domingos do Cariri là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 222,159 km², dân số năm 2007 là 2447 người, mật độ 11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14834-s-o-domingos-do-cariri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)