User Tools

Site Tools


14836-s-o-domingos-do-norte-la-gi

São Domingos do Norte là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 298,9 km², dân số năm 2007 là 7863 người, mật độ 26,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14836-s-o-domingos-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)