User Tools

Site Tools


14840-s-o-f-lix-de-balsas-la-gi

São Félix de Balsas là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2032,302 km², dân số năm 2007 là 4344 người, mật độ 2,14 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14840-s-o-f-lix-de-balsas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)