User Tools

Site Tools


14842-s-o-f-lix-do-araguaia-la-gi

São Félix do Araguaia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 19009,7 km², dân số năm 2007 là 10699 người, mật độ 0,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14842-s-o-f-lix-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)