User Tools

Site Tools


14845-s-o-f-lix-do-xingu-la-gi

São Félix do Xingu là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 84212,426 km², dân số năm 2007 là 59339 người, mật độ 0,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14845-s-o-f-lix-do-xingu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)