User Tools

Site Tools


14848-s-o-felipe-la-gi

São Felipe là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 197,898 km², dân số năm 2007 là 30316 người, mật độ 104,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14848-s-o-felipe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)