User Tools

Site Tools


14849-s-o-fernando-la-gi

São Fernando là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 404,415 km², dân số năm 2007 là 3034 người, mật độ 7,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14849-s-o-fernando-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)