User Tools

Site Tools


14851-s-o-francisco-de-assis-do-piau-la-gi

São Francisco de Assis do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 842,453 km², dân số năm 2007 là 4922 người, mật độ 5,84 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14851-s-o-francisco-de-assis-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)