User Tools

Site Tools


14853-s-o-francisco-de-goi-s-la-gi

São Francisco de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 339,368 km², dân số năm 2007 là 6046 người, mật độ 17,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14853-s-o-francisco-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)