User Tools

Site Tools


14854-s-o-francisco-de-itabapoana-la-gi

São Francisco de Itabapoana là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 1111,335 km², dân số năm 2007 là 46900 người, mật độ 42,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14854-s-o-francisco-de-itabapoana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)