User Tools

Site Tools


14858-s-o-francisco-do-conde-la-gi

São Francisco do Conde là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 266,631 km², dân số năm 2007 là 30690 người, mật độ 115,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14858-s-o-francisco-do-conde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)