User Tools

Site Tools


14860-s-o-francisco-do-guapor-la-gi

São Francisco do Guaporé là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 4747 km², dân số năm 2007 là 15710 người, mật độ 3,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14860-s-o-francisco-do-guapor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)