User Tools

Site Tools


14862-s-o-francisco-do-oeste-la-gi

São Francisco do Oeste là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 75,55 km², dân số năm 2007 là 3986 người, mật độ 52,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14862-s-o-francisco-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)