User Tools

Site Tools


14863-s-o-francisco-do-par-la-gi

São Francisco do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 479,558 km², dân số năm 2007 là 11955 người, mật độ 24,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14863-s-o-francisco-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)