User Tools

Site Tools


14864-s-o-francisco-do-piau-la-gi

São Francisco do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1340,654 km², dân số năm 2007 là 6324 người, mật độ 4,72 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14864-s-o-francisco-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)