User Tools

Site Tools


14865-s-o-francisco-do-sul-la-gi

São Francisco do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 493 km², dân số năm 2007 là 37613 người, mật độ 76,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14865-s-o-francisco-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)