User Tools

Site Tools


14868-s-o-gabriel-da-palha-la-gi

São Gabriel da Palha là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 432,814 km², dân số năm 2007 là 27962 người, mật độ 64,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14868-s-o-gabriel-da-palha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)