User Tools

Site Tools


14869-s-o-gabriel-do-oeste-la-gi

São Gabriel do Oeste là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3864,859 km², dân số năm 2007 là 21052 người, mật độ 5,45 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14869-s-o-gabriel-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)