User Tools

Site Tools


14870-s-o-gabriel-la-gi

São Gabriel là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1115,798 km², dân số năm 2007 là 18797 người, mật độ 16,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14870-s-o-gabriel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)