User Tools

Site Tools


14872-s-o-geraldo-do-araguaia-la-gi

São Geraldo do Araguaia là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 3269,541 km², dân số năm 2007 là 24929 người, mật độ 7,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14872-s-o-geraldo-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)