User Tools

Site Tools


14876-s-o-gon-alo-do-amarante-la-gi

São Gonçalo do Amarante là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 834,394 km², dân số năm 2007 là 40174 người, mật độ 48,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14876-s-o-gon-alo-do-amarante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)