User Tools

Site Tools


14877-s-o-gon-alo-do-gurgu-ia-la-gi

São Gonçalo do Gurguéia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1385,307 km², dân số năm 2007 là 2455 người, mật độ 1,77 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14877-s-o-gon-alo-do-gurgu-ia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)