User Tools

Site Tools


14879-s-o-gon-alo-do-piau-la-gi

São Gonçalo do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 147,592 km², dân số năm 2007 là 4339 người, mật độ 29,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14879-s-o-gon-alo-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)