User Tools

Site Tools


14883-s-o-gon-alo-dos-campos-la-gi

São Gonçalo dos Campos là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 293,989 km², dân số năm 2007 là 28978 người, mật độ 98,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14883-s-o-gon-alo-dos-campos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)