User Tools

Site Tools


14888-s-o-jo-o-batista-la-gi

São João Batista là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 690,676 km², dân số năm 2007 là 17650 người, mật độ 25,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14888-s-o-jo-o-batista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)