User Tools

Site Tools


14890-s-o-jo-o-da-baliza-la-gi

São João da Baliza là một đô thị thuộc bang Roraima, Brasil. Đô thị này có diện tích 4284 km², dân số năm 2007 là 5516 người, mật độ 1,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14890-s-o-jo-o-da-baliza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)