User Tools

Site Tools


14893-s-o-jo-o-da-fronteira-la-gi

São João da Fronteira là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 764,742 km², dân số năm 2007 là 5000 người, mật độ 6,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14893-s-o-jo-o-da-fronteira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)