User Tools

Site Tools


14896-s-o-jo-o-da-para-na-la-gi

São João da Paraúna là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 305,357 km², dân số năm 2007 là 2132 người, mật độ 7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14896-s-o-jo-o-da-para-na-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)