User Tools

Site Tools


14897-s-o-jo-o-da-ponta-la-gi

São João da Ponta là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 195,987 km², dân số năm 2007 là 4715 người, mật độ 24,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14897-s-o-jo-o-da-ponta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)