User Tools

Site Tools


14903-s-o-jo-o-de-pirabas-la-gi

São João de Pirabas là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 701,896 km², dân số năm 2007 là 18921 người, mật độ 26,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14903-s-o-jo-o-de-pirabas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)