User Tools

Site Tools


14905-s-o-jo-o-do-araguaia-la-gi

São João do Araguaia là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1280,01 km², dân số năm 2007 là 11716 người, mật độ 9,15 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14905-s-o-jo-o-do-araguaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)