User Tools

Site Tools


14909-s-o-jo-o-do-cariri-la-gi

São João do Cariri là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 701,856 km², dân số năm 2007 là 4715 người, mật độ 6,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14909-s-o-jo-o-do-cariri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)