User Tools

Site Tools


14910-s-o-jo-o-do-itaperi-la-gi

São João do Itaperiú là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 151,926 km², dân số năm 2007 là 3289 người, mật độ 23,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14910-s-o-jo-o-do-itaperi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)