User Tools

Site Tools


14918-s-o-jo-o-do-para-so-la-gi

São João do Paraíso là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 2053,83 km², dân số năm 2007 là 11230 người, mật độ 5,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14918-s-o-jo-o-do-para-so-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)