User Tools

Site Tools


14919-s-o-jo-o-do-piau-la-gi

São João do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1532,432 km², dân số năm 2007 là 18692 người, mật độ 12,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14919-s-o-jo-o-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)