User Tools

Site Tools


14921-s-o-jo-o-do-rio-do-peixe-la-gi

São João do Rio do Peixe là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 474,426 km², dân số năm 2007 là 17838 người, mật độ 37,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14921-s-o-jo-o-do-rio-do-peixe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)