User Tools

Site Tools


14922-s-o-jo-o-do-sabugi-la-gi

São João do Sabugi là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 277,01 km², dân số năm 2007 là 5857 người, mật độ 21,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14922-s-o-jo-o-do-sabugi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)