User Tools

Site Tools


14923-s-o-jo-o-do-soter-la-gi

São João do Soter là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1438,02 km², dân số năm 2007 là 16891 người, mật độ 11,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14923-s-o-jo-o-do-soter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)