User Tools

Site Tools


14924-s-o-jo-o-do-sul-la-gi

São João do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 182,699 km², dân số năm 2007 là 6916 người, mật độ 39,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14924-s-o-jo-o-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)