User Tools

Site Tools


14925-s-o-jo-o-do-tigre-la-gi

São João do Tigre là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 816,111 km², dân số năm 2007 là 4729 người, mật độ 5,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14925-s-o-jo-o-do-tigre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)