User Tools

Site Tools


14927-s-o-jo-o-dos-patos-la-gi

São João dos Patos là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1500,661 km², dân số năm 2007 là 23001 người, mật độ 15,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14927-s-o-jo-o-dos-patos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)